Cho a,b,c là ba số phức thỏa mãn a+b+c=0|a|=|b|=|c|=1. Chứng minh rằng với mọi số phức z|z|\leq 1 ta đều có

3\leq |z-a|+|z-b|+|z-c|\leq 4.

Advertisements