Cho các số phức x_i,y_i,i=1,\ldots, n thoả |x_i|=|y_i|=1. Đặt x=\dfrac{x_1+x_2+\cdots +x_n}{n}, y=\dfrac{y_1+y_2+\cdots +y_n}{n}, z_i=xy_i+yx_i-x_iy_i với i=1,2,\ldots, n.
Chứng minh rằng  |z_1|+|z_2|+\cdots +|z_n| \leq n.

Advertisements