Xem các nước trên thế giới đón giao thừa năm 2012, video của BBC

Advertisements