Bài 1. Với số nguyên n\ge 1 ta đặt N=2^n(2^{n+1}-1). Chứng minh rằng luôn tồn tại các số nguyên dương x<y<z để 2N=x+y+zz^2=x^2+y^2.

Advertisements