Bài 11. Cho a,b,c,z là các số phức thay đổi thỏa mãn |a|=|b|=|c|>0az^2+bz+c=0. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của |z|.

Lời giải.

Advertisements