Bài 8. Cho hai số phức u,v khác 0 thỏa mãn |u-v|=|u|=|v|. Tính giá trị của biểu thức

A = {\left( {\dfrac{u}{v}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{v}{u}} \right)^2}.

Lời giải.

Advertisements