Bài 10. Cho a,b,c là ba số phức khác 0 và gọi z_1,z_2 là các nghiệm của phương trình a^2z^2+abz+c^2=0. Chứng minh rằng nếu \dfrac{b}{c} là một số thực thì |z_1|=|z_2| hoặc \dfrac{z_1}{z_2} là số thực.

Lời giải.

Advertisements