Bài 7. Tìm số phức z có mô đun bằng 1 sao cho số phức w = {z^2} + 2\overline{z} - 1 có mô đun nhỏ nhất.

Advertisements