Bài 6. Giả sử z là một số phức bất kỳ, đặt

M = \max \left\{ {\left| {1 + z} \right|,\left| {1 + {z^2}} \right|} \right\}.

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của M khi z chạy trên tập các số phức.

Lời giải.

Advertisements