Bài 5. Cho ba số phức u,v,w thỏa mãn u + v + w = uv + vw + wu = 0. Chứng minh rằng

\left| u \right| = \left| v \right| = \left| w \right| = 1.

Lời giải.

Advertisements