Cho ABC là một tam giác nhọn không cân, các điểm D,E,F nằm trên các cạnh BC,CA,AB tương ứng sao cho AD\perp BC, BE\perp AC, CF\perp AB. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trức tâm H. Các điểm P,Q nằm trên đoạn thẳng EF sao cho  AP\perp EF, HQ\perp EF. Các đường thẳng DPQH cắt nhau ở R. Tính \dfrac{HQ}{HR}.

Advertisements