Bài 1. Giả sử a,b là hai ước của số tự nhiên na>b. Chứng minh rằng a>b+\dfrac{b^2}{n}.

Lời giải.

Advertisements