Định lý. Giả sử P(z) là một đa thức phức có bậc  n\geq 1. Khi đó tồn tại số phức z_0\in\mathbb{C} sao cho P(z_0)=0.

Chứng minh. (OSWALDO RIO BRANCO DE OLIVEIRA)

Advertisements