Bài 3. Giả sử f:\mathbb{R}\longrightarrow \mathbb{R} là một hàm giá trị thực xác định trên tập các số thực và thỏa mãn

f(x + y) \le yf(x) + f(f(x))

với mọi số thực xy. Chứng minh rằng f(x)=0 với mọi x\leq 0.

Advertisements