Cho x,y,z là các số thực không âm thỏa mãn x+y+z=1. Chứng minh rằng

x^2y+y^2z+z^2x\leq \dfrac{4}{27},

đẳng thức xảy ra khi nào ?

Chứng minh.

Advertisements