Phương trình Diophante có dạng y^2=x^3+k trong đó k là một số nguyên khác 0 cho trước được gọi là phương trình Mordell.

Sau đây tôi giới thiệu một số phương trình Mordell với k cụ thể ta có thể giải được bằng phương pháp đồng dư.

Bài 1. Giải các phương trình sau:

  1. y^2=x^3+16
  2. y^2=x^3-4
Advertisements