Với mỗi số thực x ta cho tương ứng với một số nguyên nx-1 < n\leq x, phép tương ứng này cho ta một hàm số và ta gọi nó là hàm phần nguyên.

Tức là ta có một hàm số f:\Bbb{R}\longrightarrow \Bbb{Z} với f(x)=n. Số n được gọi là phần nguyên của x, ký hiệu là [x].

Còn nữa…

Advertisements