Ghi chép của SANG

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ